Avainsanat

, , , , , , , , , , , , ,

Tämä kirjoitus jatkaa Narsististaselviytymisopas-kirjoitussarjaa.

Narsististaselvitysmisopas banneri ennen jälkeen askel 3 G

Oppaasta on aikaisemmin ilmestyneet seuraavat osat

Toivomme teidän myös vastaavan NARSISTIKYSELYYMME ja välittävän sitä eteenpäin mahdollisimman laajasti.

Kirjoituksemme käsittelevät ilmiötä yleisellä tasolla, eivätkä ne liity mitenkään yhteenkään tuntemaamme ihmiseen tai organisaatioon. Narsistilla tarkoitamme narsistista persoonallisuushäiriöistä. Ketään ei saa julkisesti leimata narisistiksi, se voi johtaa kunnianaloukkaukseen.  Oman mielipiteenne voitte henkilöstö kuitenkin luoda ja toimia sitten sen mukaisesti. Vaikka vaikea henkilö ei narsisti olisikaan, voivat tässä oppaassa olevat neuvot toimia heidänkin kanssaan. 

3. Askelkartta – askel 3 G

Alla olevassa kuvassa on esitetty tässä luvussa kuvattu askelkartta. Punaisella korostettu osio käsitellään tässä kirjoituksessa.

Narsistinkohtaamisopas pro 10 step 3G

Seuraavat askeleet paljastetaan seuraavina viikkoina.

3G – Tehtävät ja säännöt

Kun arvot on valittu. voidaan niiden pohjalta laatia säännöt. Arvoista kerroimme edellisessä luvussa.

Usein organisaatiossa on järkevää säilyttää matala hierarkia ja purkaa jäykistyneitä rakenteita. Tämä voi kuitenkin tarjota narsistille mahdollisuuksia – mitä vapaampi työyhteisö on ja mitä vähemmän työyhteisössä on kirjattuja tehtäviä, vastuita, selkeitä, yksinkertaisia sääntöjä sekä näiden seurantaa, sitä vapaammat kädet narsistilla on toimia kenenkään puuttumatta. Jos sääntöjä ei ole, ei kukaan voi niitä vastaan rikkoakaan. Jos meillä ei olisi liikennesääntöjä, olisi aika pelottavaa lähteä kotiovesta ulos. Jos työpaikalla ei ole pelisääntöjä, voi olla aika pelottavaa mennä töihin.

Yksi keskeisimpiä asioita on tehtäväkuvaukset. Nämä kannattaa tehdä jokaisessa organisaatiossa vaikka siellä ei olisi mitään narsismiin viittaavaakaan. Jokaisen tehtävän osalta kannattaisi kirjata ainakin seuraavat asiat:

  • Mikä on henkilön perustehtävä
  • Mitä tehtäviä henkilölle kuuluun ja mitä ei kuulu (esimerkiksi muiden kuin omien johdettavien työsuoritusten arviointi ei kuulu ainakaan narsistin tehtävänkuvauksiin)
  • Kenelle hän raportoi ja mistä
  • Keitä hän johtaa ja mitkä ovat hänen vastuunsa johdettaviaan kohtaan
  • Mitkä ovat tehtävän keskeiset tavoitteet ja mittarit
  • Lisäksi kannattanee kirjata, että hän on vastuussa oman organisaationsa hyvästä työilmapiiristä.

Muita hyviä sääntöjä tai ohjeistuksia voisivat olla esimerkiksi:

  • Työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja siihen puuttuminen
  • Esimiestyön arviointikäytännöt
  • Ilmapiiritutkimuskäytännöt
  • Palkitsemiskäytännöt

Jokainen narsismitapauksensa on omanlaatuisensa ja siksi tulisikin miettiä, mitkä olisivat ne säännöt, jotka toimisivat juuri teidän tapauksessanne.


Narsististataselvitymisopas jatkuu viikon tai parin päästä kävelykartan seuraavalla askelella.


Kirjoittajat ovat vihkiytyneet ilmiöön omakohtaisten kokemustensa kautta ja myöhemmin auttaessaan lukemattomia yhteisöjä, jotka ovat kärsineet samasta ilmiöstä.

Toni Hinkka, narsulogi

Toni Hinkka, johtamisaktivisti ja suomen johtavan ammattimentorointiyrityksen CxO Mentor Oy:n toimitusjohtaja.
toni.hinkka@cxomentor.fi, www.cxomentor.fi,www.johtamisaktivisti.com, p. 044 306 3949

Markus Lustig, narsulogi

Markus Lustig, Safehousen toimitusjohtaja, Narsistien Uhrien Tuki Ry:n hallituksen jäsen ja työympäristöongelmien asiantuntija sekä Mielenterveyden Keskusliiton hallituksen jäsen.
markus.lustig@safehouse.fi, www.safehouse.fi, p. 046 6006 595