Eettiset ohjeet

CxO Professional Oy:n eettiset ohjeet

Nämä eettiset ohjeet noudattavat EMCC:n (European Mentoring & Coaching Council) eettisiä sääntöjä, mutta ovat laajemmat ja tarkemmat korostaen ammattimaista toimintatapaa sekä CxO:n missiota ja arvoja. EMCC:n eettiset säännöt löytyvät täältä (englanniksi).

Johdanto

CxO:n missio on ”parantaa suomalaista johtamista ja tuottavuutta”, ja visio on olla ”ammattimentoroinnin ykkönen ja paras kehittymispaikka johtajille”.

Cx:n kaikki toiminta ja koko henkilöstö edistävät mission ja vision toteutumista.

Tarkoitus

Nämä eettiset säännöt kertovat asiakkaille ja sidosryhmille, mitä he voivat odottaa CxO:n nimissä toimivilta henkilöiltä, joista jokainen on sitoutunut näihin sääntöihin. Mikäli poikkeamia säännöistä havaitaan, käsitellään nämä tapaukset CxO:n johdossa.

Säännöt

§ 1

CxO:n mentorit ja henkilöstö kunnioittavat ja edistävät johtamisen hyviä arvoja ja käytäntöjä:

 1. Jokaiselle johtajalle ja johdettavalle luodaan mahdollisuus kokea onnea työssään ja
 2. jokaiselle johtajalle ja johdettavalle luodaan edellytykset tuottaa organisaation tavoittelemia tuloksia.

Nämä tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa keskenään.

§ 2

CxO:n nimissä toimivat henkilöt sitoutuvat tarjoamaan asiakasta eniten hyödyttävää palvelua riippumatta siitä, kuka palvelun lopulta toimittaa. Tämä ei saa kuitenkaan aiheuttaa vahinkoa CxO:lle, asiakkaille tai yhteistyökumppaneille.

§ 3

CxO:n nimissä toimiva varmistaa, että hänen kokemuksensa ja tietämyksensä ovat riittävät asiakkaan tarpeiden ratkaisemiseksi, ja että hänellä on kyvykkyys toimia näiden eettisten ohjeiden ja CxO:n vaatimustason mukaisesti.  Hän kehittää osaamistaan osallistumalla soveltuviin CxO:n tai sen kumppaneiden järjestämiin koulutuksiin sekä kehittämällä itsenäisesti oman osaamisprofiilinsa mukaisia kompetensseja. Hän ylläpitää suhteita CxO:n mentoreihin ja henkilöstöön ja oman osaamisprofiilinsa kannalta merkittäviin sidosryhmiin, jotka auttavat häntä kehittymään.

§ 4

CxO:n nimissä toimiva ymmärtää, että asiakassuhde liittyy siihen palveluun, jota hän on asiakastoimeksiannossa toteuttamassa. Hän varmistaa, että asiakastarve on molemminpuolisesti ymmärretty ja että kumpikin osapuoli käsittää itseensä kohdistuvat vaatimukset toimeksiannon onnistumiselle. Hän pyrkii luomaan työskentelyilmapiirin ja työskentelytavat, jotka mahdollistavat yhteisen kehittymisen.

§ 5

CxO:n nimissä toimiva toimii aina osaamisensa rajoissa, tunnistaa tapaukset, jolloin asiakkaan tarpeet ylittävät osaamisen ja tarvittaessa suosittelee asiakkaalle tämän tarpeet paremmin täyttävää CxO:n mentoria tai muuta ammattilaista. Hän tiedostaa mahdolliset kaupalliset tai emotionaaliset eturistiriidat asiakkaan ja CxO:n välillä ja ratkaisee ne mahdollisimman nopeasti estääkseen haittojen syntymisen.

§ 6

CxO:n nimissä toimiva ylläpitää äärimmäistä luottamuksellisuutta kaikessa toiminnassaan. Vain asiakkaan erikseen antamalla luvalla asiakkaan tai hänelle tehdyn työn sisällöstä saa mainita. Hän ei saa missään olosuhteissa kannustaa asiakasta toimimaan epäeettisesti, vastoin lakeja, epäammattimaisesti tai rangaistavasti.

§ 7

CxO:n nimissä toimiva toimii aina ammattimaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että:

 1. Kaikki toiminta on tarkoituksenmukaisen suunnitelmallista, systemaattista ja tavoitteellista
 2. Asiakasta ei hyödynnetä CxO:n nimissä toimivan henkilökohtaisten tarkoitusperien täyttämiseksi
 3. Asiakassuhdetta ylläpidetään vain niin kauan kuin se hyödyttää asiakasta
 4. Luottamuksellisuus säilyy myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen
 5. Kunnioitamme myös muita kuin CxO:n toimintamalleja
 6. Emme koskaan esitä muiden tekemää työtä tai näkökulmia ominamme
 7. Varmistamme aina, että kaikki väitteemme ja mielipiteemme ovat perusteltuja
 8. Emme hylkää asiakasta varsinaisen maksullisen asiakasuhteen päätyttyäkään
 9. Toimimme yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa
 10. Pyrimme aina oppimaan kokeneemmilta kollegoiltamme
 11. Pyrimme aina auttamaan kokemattomampia kollegoitamme
 12. Olemme aina kunniaksi ammattimentoroinnille, mentoroinnille ja CxO:lle.

§ 8

CxO:n ammattimentorointi perustuu:

 1. aitoon haluun auttaa mentoroitavaa kehittymään
 2. aitoon haluun kehittää itseään ammatissaan
 3. viehtymykseen CxO:n ammattimaista toimintatapaa kohtaan.

§ 9

CxO:n nimissä toimiva edistää kaikessa toiminnassaan CxO:n mission ja vision toteutumista. Mikäli kuka tahansa havaitsee, että tätä periaatetta vastaan rikotaan, on hänen välittömästi mainittava siitä periaatteiden rikkojalle ja pyydettävä korjausta. Mikäli asia ei korjaannu, tulee tästä informoida CxO:n johtoa.

§ 10

CxO:n nimissä toimiva ei toimi omiin nimiinsä asiakkaan, CxO:n tai kollegansa edun vastaisesti.